χάρτης

λίστα ιδέα

362 ιδέες

Σχετικά με το SUNRISE

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUNRISE στοχεύει στην ανάπτυξη, υλοποίηση και εγκαθίδρυση της συν-εκπαίδευσης νέων τρόπων συνεργασίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων αστικής κινητικότητας. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω της ανάπτυξης “εργαστηρίων κινητικότητας γειτονιάς”, τα οποία θα θέσουν τα θεμέλια της ιδέας της Βιώσιμης Κινητικότητας σε κάθε γειτονιά.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν συνήθεις προκλήσεις αστικής κινητικότητας μέσα από δημιουργικές συμμετοχικές διαδικασίες προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις όπως:

  • η συμμετοχή των πολιτών στον εντοπισμό των προβλημάτων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την κινητικότητα
  • η εύρεση, ανάπτυξη και προετοιμασία λύσεων που είναι καινοτόμες για την κάθε περιοχή
  • η εφαρμογή αυτών των λύσεων, μέσω νέων συνεργασιών μεταξύ των αρχών της πόλης, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών («συν-δημιουργία”)
  • η αξιολόγηση της επιτυχίας αυτών των δράσεων

Οι συμμετέχουσες πόλεις στο πρόγραμμα είναι οη Βρέμη, η Βουδαπέστη, η Ιερουσαλήμ, το Μάλμο, το Σάουθεντ-ον-Σι και η Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα επικεντρώσουν τις δραστηριότητές τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή – γειτονιά. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς όπως π.χ. η εγγύτητα, η εμπιστοσύνη, οι εύκολοι και σύντομοι δίαυλοι επικοινωνίας, η ταυτότητα κλπ που αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή των καινοτόμων ιδεών της πρότασης και την ενεργοποίηση των πολιτών.

Σχετικά με το SUNRISE στο Νέο Ρύσιο

Το αυτοκίνητο είναι κυρίαρχο μέσο μεταφοράς στη γειτονιά του Νέου Ρυσίου στο Δήμο Θέρμης και η παρέμβαση SUNRISE στοχεύει στην ενεργοποίηση μιας θεσμικής αλλαγής στη γειτονιά, βασισμένη σε μια διαδικασία δημιουργικής λήψης αποφάσεων, καθώς και στην ανάπτυξη δράσεων κινητικότητας.

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.), σε στενή συνεργασία με διάφορους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, θα προωθήσει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της συν-δημιουργικής διαδικασίας SUNRISE, χρησιμοποιώντας παραδοσιακές και καινοτόμες συμμετοχικές διαδικασίες, με στόχο:

  • την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών,
  • την εισαγωγή νέων τεχνολογιών πληροφορικής,
  • την ανάπτυξη λύσεων βασιζόμενες στην κοινή οικονομία για τη βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς και
  • την ανακατανομή του δημόσιου χώρου μέσω της υλοποίησης της σχετικά μικρής κλίμακας υποδομής κινητικότητας.

Εκδηλώσεις

Lorem ipsum

Επικοινωνία

Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Αγροτεμάχιο 51
Κτίριο “GANAS & GANAS”
ΤΚ 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη
T: 2310 48 30 70
F: 2310 48 30 71
e-mail: info@sasth.gr